RENDITINGIMUSED (edaspidi RT)

1. DEFINITSIOONID

1.1. Rendileandja – VLT OÜ;
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;
1.5. Varad – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Objekt – renditud Vara kasutamise aadress;
1.7. Tagastusleht – tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist.
1. 8. Renditingimused on käesoleva Lepingu lahutamatu osa.
1.9. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt.
2.1.2. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.
2.1.3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest.
2.1.4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.
2.1.5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.
2.1.6 annab VLT OÜle nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse. Transpordi tellimuse edastamist ei loeta rendilepingu lõppemiseks.
3.3. Vara rendi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul või saatelehel. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.5. Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal või kui ei ole kokkulepitud teisiti.
3.5.1. Vara tagastamise korral väljastab Rendileandja arve. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 10.00.
3.5.2. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Vara korrasoleku kontrolli läbi koheselt peale tagastamist Rentniku juures olekul.
3.6. Kui Leping on ühepoolselt ülesöeldud ja Vara ei ole 10 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.6. punktis toodud ulatuses.
3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
3.7.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,
3.7.2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:
3.7.3. hüvitist punktis 5.2.6 sätestatud ulatuses
3.7.4. nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.
3.8. Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1. Euro devalveerimisel või selle asendamisel mõne teise maksevahendiga võetakse summade arvestusel aluseks devalveerimise määr /lisatakse juurde/ ning teise valuuta kasutuselevõtu korral Eesti Panga kurss.
4.1.1. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse ette kohapeal sularahs või pangakaardiga.
4.1.1.1 Rendileandjal on õigus tõsta rendihinda, teatades sellest ette 30 päeva.
4.1.2. Arved väljastatakse maksetähtajaga 7 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi. Arved edastatakse Lepingul märgitud aadressile/e-posti aadressile.
4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.
4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, monteerimise/demontaaži ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi.
4.4. Rendihind ei sisalda transpordikulusid. Transpordi tellimus tuleb esitada 2 tööpäeva ette. Sisseostetud transporditeenusele on Rentnikul õigus lisada 20%.
4.4.1. Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt kui Rentnik jätab Vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama Vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule;
5.1.2. esitada kirjalik vastuväide Rendiandja poolt väljastatud arvele viie (5) päeva jooksul alates arve väljastamisest;
5.1.3. pikaajalise rendi korral lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 10 päeva.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt (taasesitatavas vormis) s.o rikke avastamise päeval, teatama nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (nt tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
5.2.4. hüvitama tema valduses olnud Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
5.2.5. Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.6. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui Vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulud;
5.2.7. tagastama renditud Vara puhastatult ja täis paakidega (kütus, õli) või hüvitama vastavad kulud;
5.2.8. mitte andma Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta;
5.3. viie (5) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.
5.4. tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (st vältima Vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.
5.4.1. Järgima korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.
5.5. Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud ilma Rendileandja nõusolekuta. Leppetrahv 50% Vara hinnast. Leppetrahvi Vara hinnast 15 % ulatuses kui rikuti punkte 5.2.8; 5.3.

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
6.2. Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist kui:
6.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks;
6.2.2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.
6.3. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

7. VASTUTUS

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;
7.5. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud Vara võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Vara rikke tõttu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõpeb:
8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt;
8.1.3. renditud Vara hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.
8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel;
8.2.3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2; toodud alustel.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

10. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS

10.1. Kui Rentnikuks on juriidiline isik ja rendilepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige, siis antud juhatuse liige KÄENDAB Rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi VLT OÜ ees. 10.2. Vastutuse ulatus on kuni 10 000 eurot.