GARANTIITINGIMUSED HUSQVARNA AB POOLT TOODETUD TOODETELE:

1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi kestel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid(v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid.
Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga.2. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.

3. Kui toote kasutaja on eraisik ja kasutab toodet isiklikuks otstarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui toodet kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused teie ja müüja vahel sõlmitud lepingust.

4. Tootele paigaldatud neljataktilise mootori garantiiperioodi määrab eraldi mootori tootja. Garantiitingimusi vaata mootori kasutusjuhendist.

5. Garantii andja tugines käesolevas dokumendis kirjeldatud garantii andmisel faktile, et ostja antud teave toote kasutusotstarbe (isiklikuks või kommertskasutuseks) kohta vastab tõele. Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada või muuta ühepoolselt garantiitingimusi, kui ilmneb, et toodet on kasutatud muul viisil kui see, mille ostja on toote ostuhetkel saadud garantiivormil teatanud ja allkirjaga kinnitanud.

6. Kaebused toote kvaliteedi kohta lahendatakse ning garantiiremont teostatakse pärast seda, kui olete toote toonud Husqvarna volitatud teenindustöökotta. Teie nõudmisel ja vastava lepingu sõlmimisel teenindustöökojaga võite Husqvarna traktorid ja raiderid toimetada diagnostika- ja remontöödeks teenindustöökotta töökoja kulul. See tingimus kehtib ainult tehasedefektidest tingitud garantiitööde korral. Muul juhul toimetab ostja toote töökotta omal kulul või oma vahenditega.

7. Toode võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse töökotta komplektsena koos täidetud ja kehtiva garantiidokumendiga. Tootel vea ilmnemisel, palun lõpetage kohe seadme kasutamine ja toimetage toode volitatud teenindustöökotta seisundis, milles see oli vea ilmnemise ajal.

8. Müüja ja garantii andja ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjustuste või kaudsete kulude tasumise eest, välja arvatud juhtudel, kui kohalikud seadused sätestavad teisiti.

9. Garantiitingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:
• toote seerianumber on eemaldatud,välja vahetatud või pole loetav;
• toodet pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis olevaid kasutus-, hooldus-, transpordi- ja hoidmisjuhiseid pole järgitud;
• kasutaja ei teavitanud müüjat või teeninduskeskust tootel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põhjustades sellega seadmele lisakahjustusi;
• hooldustöid pole tehtud (kütuse- ja õhufiltrite vahetamine, silindri jahutusribide puhastamine jms. kasutusjuhendis määratletud tööd);
• toodet on remonditud ja reguleeritud või toote konstruktsiooni muudetud selleks mittevolitatud teenindustöökojas;
• kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määret;
• remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid,rihmad jne);
• toodet on rendile antud;
• toode ei kuulu enam selle esmaostjale;
Kasutage garantiiajal ainult Husqvarna, Jonseredi või UPM originaalõlisid ja määrdeid!

10. Liikuvate detailide (lõikeseade, rihm, sidur, filter jne) loomulikku kulumist ei loeta defektiks ning see ei kuulu garantii alla.

11. See garantii tagab teile spetsiaalsed juriidilised õigused ega piira ühtki muud tarbija juriidilist õigust.

Garantii saab kinnitada ja garantiitöid teostada üksnes volitatud teenindustöökoda Husqvarna Eesti OÜ. Teenindustöökodade kontaktandmed leiate aadressilt: www.husqvarna.ee või telefonilt +372 665 0012.
Soovitused kasutajale
1. Soovitame tuua toote Husqvarna volitatud teeninduskeskusse vähemalt korra aastas; kui toodet kasutatakse intensiivsemalt, siis sagedamini.
2. Maksimaalse kasutusea ja töökindluse tagamiseks soovitame toodet hooldada Husqvarna volitatud hooldus- ja remonditöökojas. Husqvarna volitatud töökojad läbivad pidevalt uusi koolitusi ning kasutavad õigeid tööriistu ja seadmeid. Nad annavad professionaalset nõu teie toote kasutamise ja hooldamise kohta.

NÕUSOLEK ANDMETE TÖÖTLEMISEKS
Ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste ja käesolevate garantiitingimuste täitmiseks peame töötlema Teie andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi ja/või ettevõtte nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadress. Olete need andmed müüjale andnud vabatahtlikult meie toodete ostmise hetkel. Me ei kogu või nõua Teid puudutavat infot ühegi kolmanda osapoole käest. Teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse Husqvarna AB (posti aadress: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden; ph. no.: +46 (0)36 14 65 00) hallatavas elektroonilises keskandmebaasis Rootsis. Nimetatud andmebaasile pääsevad ligi Husqvarna gruppi kuuluvad ettevõtted ja Husqvarna volitatud müügiesindajad. Olemasolevaid andmed ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks. Eeldusel, et olete allpool andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks, võime andmeid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks ning edastada teie andmed selleks otstarbeks meie partneritele. Samuti võime kasutada teie e-posti aadressi kommertsteadete saatmiseks.
Käesolevaga kinnitame, et töötleme esitatud andmeid vastavalt kohalikes seadustes kehtestatud andmekaitsenõuetele. Teil on õigus iga hetk loobuda oma nõusolekust andmete töötlemiseks eelmainitud viisidel (reserveerime endale siiski õiguse kasutada teie andmeid ostu-müügilepingust ja käesolevatest garantiitingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks), samuti nõuda andmete uuendamist, parandamist või kustutamist. Palume teil esitatud andmete muutumisest Husqvarnat koheselt teavitada. Andmete töötlemist, sh nende uuendamist, parandamist, kustutamist ja seega andmete töötlemise lõpetamist vms puudutavad nõuded palume saata garantiilepingu väljastajale või: Husqvarna Eesti OÜ, Valdeku 132, Tallinn, 11216 Telefon: +372 665 0012,
+372 665 0005, e-post: info@husqvarna.ee

ECHO 5 AASTASE TARBIJAGARANTII TINGIMUSED

 

Echo annab tema poolt valmistatud, antud garantiitingimuste punktis 2 nimetatud uutele seadmetele ning originaal- varuosadele ja tarvikutele nendele garantiitingimustele vastava piiratud garantii.

1. Garantii ulatus ja kehtivus
Garantii hõlmab valmistus-, materjali- ja montaaživigasid Echo volitatud importija kaudu müüdud ja importija poolt volitatud Echo müüja käest hangitud originaalseadmetel, -osadel ja -tarvikutel.
Echo annab garantii ainult tema poolt valmistatud ja/või müüdud toodetele ega garanteeri muude tootjate poolt
valmistatud ja Echo seadmetes kasutatavate toodete nõuetekohast töötamist ega seda, et need muude tootjate poolt
valmistatud tooted ei kahjusta Echo seadmeid. See garantii kehtib Eestis ja alates 01.02.2012 müüdud seadmete kohta.

2. Garantii sisu ja algus
Defektse toote, millele kehtib garantii, oma äranägemise järgi Echo kas vahetab välja või remondib selle. Garantii alusel ei hüvitata transpordikulusid, üürikulusid, tekkinud kahjust tingitud kulusid ega muid kaudseid või otseseid kulusid või kahjusid. See garantii hõlmab järgmisi Echo poolt valmistatud seadmeid alljärgnevate garantiiaegade jooksul:
•Saed, võsalõikurid, trimmerid, puhurid, hekilõikurid ja kaasaskantavad pritsid – garantiiaeg 60 kuud (5 aastat), professionaalse kasutamise puhul 12 kuud (1 aastat)
• Originaalvaruosad ja lisavarustus – garantiiaeg 24 kuud (2 aastat), professionaalse kasutamise puhul 6 kuud
•Seadme tarnekomplekti kuuluvad töövahendid ja varustus (nt lõiketerad ja tamiilipead) – garantiiaeg 24
kuud (2 aastat), professionaalse kasutamise puhul 6 kuud
Garantii loetakse algavat kuupäeval, kui müüja annab seadme kliendile üle. Talveks seisma jätmine või vähene kasutamine garantiiaega ei pikenda. Seadme üleandmise hetk tuleb importija poolt volitatud Echo müüja poolt märkida garantiitõendile selleks ettenähtud kohta.
NB! Garantiiaeg 60 kuud (5 aastat) eeldab järgmiste meetmete teostamist:
•Kasutusjuhendi kohaste perioodiliste hoolduste teostamist kasutaja poolt
•Iga-aastaste perioodiliste seadme korrasoleku kontrollide teostamist importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuses.
•Perioodilised kontrollid tuleb märkida hooldusraamatu hooldustabelisse importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuse poolt.

3. Garantiitõend
Importija volitatud Echo müüja väljastab kliendile garantiikaardi, kuhu märgitakse perioodiliste kontrollide (1 kord
aastas) läbimiste ajad. See dokument toimib garantiitõendina ja tuleb garantiijuhtumil esitada importija poolt volitatud Echo müüjale või remonditöid teostavale hooldusfirmale.
Originaalvaruosade või lisavarustuse garantii juhtumil toimib garantiitõendina ostutšekk ja garantii algab ostutšekil näidatud kuupäeavast.

4. Garantiiremont
Kaubal/seadmel olevast veast/kahjustusest tuleb teavitada eelkõige müügifirmat. Vajalikke remonditöid on kohustatud teostama eelkõige müügifirma. Kui defektist ei ole müügifirmat selle liigse kauguse tõttu või muul põhjusel võimalik teavitada, võib veateate esitada importija poolt volitatud lähimasse Echo hooldus- või müügikeskusesse ja saata seade nende juurde remontimiseks.

NB! Garantiiremonditöid tohib lasta teostada ainult importija poolt volitatud Echo hooldus- ja müügifirmas.
Defektist tuleb teavitada kohe või mõistliku aja jooksul pärast häire avastamist.
Vea/kahjustuse garantiikorras hüvitatavuse selgitab välja Echo poolt volitatud importija või importija poolt volitatud
Echo hooldus- ja müügikeskuses teostatava osade kontrollimise teel. Echo võib garantiiaja kehtivuse väljaselgitamiseks osad uurimiseks lasta tehasesse saata.5. Garantii piirangud
Garantii ei korva normaalsest kulumisest, asjakohase hoolduse puudumisest või toote väärast kasutamisest
tingitud kahjustusi. Kõik kütuse ja õliga kokkupuutuvad kummidetailid, terad, äärikud, tsentrifugaallülitid, filtrid, süüteküünlad ja määrdeained kuuluvad garantiikorras hüvitamisele ainult siis, kui nendel avastatakse materjali- või valmistusvigasid, mis põhjustavad kahjustusi.
Järgmised olukorrad tingivad garantii tühistamist:
• Sissetöötamisperioodi ja kasutusjuhendi kohaselt kasutaja teostatavate hooldustööde, talvise hoidmise ja perioodilise hoolduse eiramine. Igasugust korrosiooni metallpindadel käsitletakse olevat põhjustatud ebapiisavast ja kasutusjuhendile
mittevastavast puhastamisest.
• Vale kütuse, määrdeõli (2T õli, saeketiõli ja muude määrdeainete), süüteküünalde või muude vastavate, soovitustele mittevastavate ainete/osade kasutamine. Karburaatori vale seadistus.
• Õnnetusest tingitud suurem remonditöö.
• Osade muutmine või eemaldamine (nt väljalasketorustiku ja summutite muutmine või vahetamine) või mootorivõimsuse muutmine, kui Echo pole seda meedet soovitanud.
• Mootori eemaldamine mõnes muus seadmes kasutamise jaoks.

6. Tarbijakaitse-eeskirjad
Echo arvestab tarbijakaitseseaduses sätestatud nõuetega tarbijakaitse kohta ja see garantii ei vähenda tarbijate seadusega ettenähtud õigusi.

7. Echo esindaja:
AS Mecro, Peterburi tee 44, Tallinn, 11415. Tel. 620 1111, Faks. 620 1112

CUB CADET 3 AASTASE TARBIJAGARANTII TINGIMUSED

Cub Cadet annab tema poolt valmistatud, antud garantiitingimuste punktis 2 nimetatud uutele seadmetele ning originaalvaruosadele ja tarvikutele nendele garantiitingimustele vastava piiratud garantii.

1Garantii ulatus ja kehtivus
Garantii hõlmab valmistus-, materjali- ja montaaživigasid Cub Cadet volitatud importija kaudu müüdud ja importija poolt volitatud Cub Cadet müüja käest hangitud originaalseadmetel, -osadel ja -tarvikutel. Cub Cadet annab garantii ainult tema poolt valmistatud ja/või müüdud toodetele ega garanteeri muude tootjate poolt valmistatud ja Cub Cadet seadmetes kasutatavate osade nõuetekohast töötamist ega seda, et need muude tootjate poolt valmistatud osad ei kahjusta Cub Cadet seadmeid. See garantii kehtib Eestis ja alates 01.02.2013 müüdud seadmete kohta.

2. Garantii sisu ja algus
Defektse toote, millele kehtib garantii, oma äranägemise järgi Cub Cadet kas vahetab välja või remondib selle. Garantii alusel ei hüvitata transpordikulusid, üürikulusid, tekkinud kahjust tingitud kulusid ega muid kaudseid või otseseid kulusid või kahjusid. See garantii hõlmab järgmisi Cub Cadet poolt valmistatud seadmeid alljärgnevate garantiiaegade jooksul:

– Muruniidukid (välja arvatud elektrilised muruniidukid), murutraktorid, vertikaallõikurid, murutraktorid, utilitaarsõidukid ja lumefreesid – garantiiaeg 36 kuud (3 aastat), professionaalse kasutamise puhul 12 kuud (1 aasta)
Garantii loetakse algavat kuupäeval, kui müüja annab seadme kliendile üle. Talveks seisma jätmine või vähene kasutamine garantiiaega ei pikenda. Seadme üleandmise hetk tuleb importija poolt volitatud Cub Cadet müüja poolt märkida garantiikaardile selleks ettenähtud kohta.
NB! Garantiiaeg kuud (3 aastat) eeldab järgmiste meetmete teostamist:

  • Kasutusjuhendi kohaste perioodiliste hoolduste teostamist kasutaja poolt
  • Iga-aastaste perioodiliste seadme korrasoleku kontrollide teostamist importija volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügikeskuses.
  • Perioodilised kontrollid tuleb märkida garantiikaardi hooldustabelisse importija volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügikeskuse poolt.

3. Garantiitõend
Importija volitatud Cub Cadet müüja väljastab kliendile garantiikaardi, kuhu märgitakse perioodiliste kontrollide (1 kord aastas) läbimiste ajad. See dokument koos ostutšekiga toimib garantiitõendina ja tuleb garantiijuhtumil esitada importija poolt volitatud Cub Cadet müüjale või remonditöid teostavale hooldusfirmale. Garantii algab ostutšekil näidatud kuupäevast.

4. Garantiiremont
Kaubal/seadmel olevast veast/kahjustusest tuleb teavitada eelkõige müügifirmat. Vajalikke remonditöid on kohustatud teostama eelkõige müügifirma. Kui defektist ei ole müügifirmat selle liigse kauguse tõttu või muul põhjusel võimalik teavitada, võib veateate esitada importija poolt volitatud lähimasse Cub Cadet hooldus- või müügikeskusesse ja saata seade nende juurde remontimiseks.
NB! Garantiiremonditöid tohib lasta teostada ainult importija poolt volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügifirmas. Defektist tuleb teavitada kohe või mõistliku aja jooksul pärast häire avastamist. Vea/kahjustuse garantiikorras hüvitatavuse selgitab välja Cub Cadet poolt volitatud importija või importija poolt volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügikeskuses teostatava osade kontrollimise teel. Cub Cadet võib garantiiaja kehtivuse väljaselgitamiseks osad uurimiseks lasta tehasesse saata.

5Garantii piirangud
Garantii ei korva normaalsest kulumisest, asjakohase hoolduse puudumisest või toote väärast kasutamisest tingitud kahjustusi. Kõik kütuse ja õliga kokkupuutuvad kummidetailid, noad, terad väljaviskesuunajate osad ning eelpoolnimetatutega samaväärsed detailid, laagrid, rattad, äärikud, tsentrifugaallülitid, filtrid, süüteküünlad ja määrdeained, akud ja akupatareid kuuluvad garantiikorras hüvitamisele ainult siis, kui nendel avastatakse materjali- või valmistusvigasid, mis põhjustavad kahjustusi.

Järgmised olukorrad tingivad garantii tühistamist:
– Sissetöötamisperioodi ja kasutusjuhendi kohaselt kasutaja teostatavate hooldustööde, talvise hoidmise ja perioodilise hoolduse eiramine. Igasugust korrosiooni metallpindadel käsitletakse olevat põhjustatud ebapiisavast ja kasutusjuhendile mittevastavast puhastamisest.
– Vale kütuse, määrdeainete, süüteküünalde või muude vastavate, soovitustele mittevastavate ainete/osade kasutamine.
– Õnnetusest tingitud suurem remonditöö.
– Osade muutmine või eemaldamine (nt väljalasketorustiku ja summutite muutmine või vahetamine) või mootorivõimsuse muutmine, kui Cub Cadet pole seda meedet soovitanud.
– Mootori eemaldamine mõnes muus seadmes kasutamise jaoks.

6. Tarbijakaitse-eeskirjad
Cub Cadet arvestab tarbijakaitseseaduses sätestatud nõuetega tarbijakaitse kohta ja see garantii ei vähenda tarbijate seadusega ettenähtud õigusi.

7. Cub Cadet esindaja:
AS Stokker, Peterburi tee 44, Tallinn, 11415. Tel. 620 1111, Faks. 620 1112